پروژه اجرای فیبر نوری در کشور فیلیپین

پروژه اجرای فیبر نوری در کشور فیلیپین

حضور در بازارهای بین المللی

  • تاریخ شروع: 96/04/01
  • وضعیت: درحال اجرا
  • موقعیت: فیلیپین

با توجه به چشم انداز شرکت نقش اول کیفیت برای تبدیل شدن به یک شرکت در کلاس جهانی و همچنین در راستای اجرای ماموریت محوله از سوی سهامداران، اين شركت اقدام به بررسی فرصت های موجود در سطح منطقه و جهان نموده که پس از مطالعه فرصت های مختلف ، پروژه فیبر رسانی در کشور فیلیپین انتخاب گردید.