برنامه توسعه شبکه ارتباطات رادیویی دوربین های ثبت تخلفات جاده ای (ITS)

برنامه توسعه شبکه ارتباطات رادیویی دوربین های ثبت تخلفات جاده ای (ITS)

طراحی شبکه انتقال رادیویی و...

  • تاریخ شروع: 94/11/01
  • وضعیت: درحال اجرا
  • موقعیت: سراسر کشور

شرح خدمات این پروژه شامل مدیریت پروژه، طراحی شبکه انتقال رادیویی و IPBB، تامین تجهیزات، نصب ، راه اندازی و نگهداری برای 1879 سامانه‌ی دوربین‌های ثبت تخلفات جاده‌ای معادل با پوشش 34000 کیلومتر از جاده‌های سراسرکشور می باشد.