برنامه خدمات مدیریت شده تهران

برنامه خدمات مدیریت شده تهران

برنامه خدمات مدیریت شده تهران

  • تاریخ شروع: 93/01/01
  • وضعیت: درحال اجرا
  • موقعیت: تهران

تکنولوژی های تحت پوشش: 2G، 3G و LTE