خدمات جامع پیاده سازی شبکه - فاز 7 توسعه شبکه رادیویی

خدمات جامع پیاده سازی شبکه - فاز 7 توسعه شبکه رادیویی

توسعه شبکه های موبایل بصورت قراردادهای کلید در دست

  • تاریخ شروع: 95/04/01
  • تاریخ اتمام: 95/12/15
  • وضعیت: درحال اجرا
  • موقعیت: سراسر کشور

طراحی، نصب و راه اندازی بیش از 20000 سایت مخابراتی در تکنولوژی نسل چهار در سراسر کشور برای اپراتور اول