مهر تایید سازمان حسابرسی بر عملکرد مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ شرکت نقش اول کیفیت

  • event 1/12/03
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
بررسی صورت های مالی شرکت نقش اول کیفیت توسط سازمان حسابرسی با ارسال گزارش مقبول آن سازمان و تایید عملکرد مالی به همراه بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت، شفافيت كامل مالی، مقبول بودن عملکرد مالی، رعایت کلیه استانداردهای حسابداری، قوانین مالی و مالیاتی و بيمه ای از جمله نتایج حاصله از بررسی صورت های مالی شرکت نقش اول کیفیت طی هفته ها کار كارشناسی ممیزان سازمان حسابرسی و پاسخگويی همكاران واحد مالی محسوب می شود.

با تلاش همكاران واحد مالی، بار ديگر مهر قبولی شفافيت در عملکرد مالی شركت به کارنامه شرکت بزرگ نقش اول کیفیت افزوده شد.

شایان ذکر است، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس منتخب مجمع عمومی شركت در بازه های زمانی ۶ ماهه اقدام به حسابرسی و بازرسي حسابها و دفاتر قانونی می نمايد كه شرکت نقش اول کیفیت با سختکوشی، تلاش و اهتمام تمامی همکاران در واحد های فنی و اداری موفق به دريافت بیست و دومین گزارش مقبول خود از سوی آن سازمان گرديده که بدینوسیله موفقیت در انجام این مهم را بالاخص به معاونت محترم مالی و تداركاتی، مدیریت و همکاران مالی شرکت نقش اول کیفیت تبریک عرض نموده و برای یکایک آن عزیزان در سال آتی، سلامتی کامل و ادامه مسير کسب موفقیت و سربلندی را آرزو می نماییم.