مدیریت امور سایت ها

مدیریت امور سایت ها

بسترسازی مناسب جهت اجرای دقیق پروژه ها

مدیریت اجرایی سایت

مدیریت اجرایی سایت (SAM) به ارائه پشتیبانی اجرایی مانند مدیریت قرارداد، مدیریت پرداخت، کسب مجوز تردد و نظارت سایت طی چرخه عمر سایت می‌پردازد.

 

 

 

خدمات در دسترس

  • مذاکرات توافق‌نامه اجاره
  • مدیریت روابط صاحب خانه
  • کنترل هزینه‌های عملیاتی و پرداخت (اجاره، اصلاحات قراردادی، ادعاهای آسیب)
  • توافق‌نامه‌های اشتراك سایت و زیرساخت با سایر اپراتورهای مخابراتی
  • مدیریت امنیت سایت (سیستم‌های الکترونیکی) و نظارت سایت (خدمات گشت‌زنی)