خدمات ایمنی و بهداشت صنعتی در صنعت مخابرات

خدمات ایمنی و بهداشت صنعتی در صنعت مخابرات

 خدمات ایمنی و بهداشت صنعتی در صنعت مخابرات

 • توانمندی های واحد HSE شرکت نقش اول کیفیت به شرح ذیل می باشند:
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست در تمامی صنایع
 • آموزش های HSE در حوزه صنعت تلکام (پروژه های نصب و نگهداری(
 • انجام پروژه پرتوسنجی در تمامی باندها و فرکانسها در حوزه ارتباطات سیار و میدان های مغناطیسی
 • دستاورد ها
 • بیش از 1680 روز بدون حادثه منجر به فوت و ناتوان کننده (معادل بیش از 16.5 میلیون نفر ساعت)
 • کنترل عملیات و بازرسی HSE پروژه فاز 7 ،7+ و سایر پروژه های عملیاتی
 • پرتوسنجی (سایت پلن و شکایتی) با ارجاع کار رسمی از همراه اول
 • برگزاری بیش از 26136 نفر ساعت (تجمیعی) آموزش HSE
 • آموزش فراگیر با حضور 2111 نفر شرکت کننده از فعالین در پروژه ها (شامل پیمانکاران)
 • انجام معاینات دوره ای پرسنل
 • ارائه خدمات پزشکی و سلامت در شرکت

نظارت مستمر بهداشتی برتامین کننده غذا